Attendees

Vincenzo Spinoso

Alessandro Paolini

David Cohen (NGI_IL)
Dmytro Karpenko (NGI_NDGF)
Dragos Ciobanu-Zabet (NGI_RO)
Gianfranco Sciacca (NGI_CH)
Greg Corbett
Ionut Vasile (NGI_RO)
Jan Astalos (NGI_SK)
Jerome Pansanel
Kashif Mohammad
Neagu Bianca(NGI_RO)
Ruben Diez (CESGA)
Zdenek Salvet (DMSU)

Minutes
No relevant point to mention.