FitSM Foundation Training - Budapest - 28-29 Nov 2019 (EOSC Symposium co-location)
from Thursday, 28 November 2019 (12:45) to Friday, 29 November 2019 (18:15)