FitSM Foundation Training - Remote - 19-20 November 2020 (EOSC-hub/FREYA/SSHOC Event Co-location)
from Thursday, 19 November 2020 (13:00) to Friday, 20 November 2020 (15:00)