FitSM Foundation Training - Remote - 19-20 November 2020 (EOSC-hub/FREYA/SSHOC Event Co-location)
from Thursday, November 19, 2020 (1:00 PM) to Friday, November 20, 2020 (3:00 PM)