FitSM Foundation Training - Budapest - 28-29 Nov 2019 (EOSC Symposium co-location)
from Thursday, November 28, 2019 (12:45 PM) to Friday, November 29, 2019 (6:15 PM)